QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – Ban hành lần 3 năm 2022
STT Đơn vị Tên Quy trình thực hiện Năm ban hành 2022/ Mã hóa
1 Phòng TC-HC QT01/P.TCHC/01
2 QT02/P.TCHC/02
3 QT03/P.TCHC/03
4 QT04/P.TCHC/04
5 QT05/P.TCHC/05
6 Phòng Đào tạo QT06/P.ĐT/01
7 QT07/P.ĐT/02
8 QT08/P.ĐT/03
9 QT09/P.ĐT/04
10 QT10/P.ĐT/05
11 QT11/P.ĐT/06
12 QT12/P.ĐT/07
13 QT13/P.ĐT/08
14 QT14/P.ĐT/09
15 QT15/P.ĐT/10
16 QT16/P.ĐT/11
17 QT17/P.ĐT/12
18 Phòng Thanh tra Khảo thí QT18/P.TTKT&ĐBCLĐT/01
19 QT19/P.TTKT&ĐBCLĐT/02
20 QT20/P.TTKT&ĐBCLĐT/03
21 QT21/P.TTKT&ĐBCLĐT/04
22 QT22/P.TTKT&ĐBCLĐT/05
23 QT23/P.TTKT&ĐBCLĐT/06
24 QT24/P.TTKT&ĐBCLĐT/07
25 QT25/P.TTKT&ĐBCLĐT/08
26 QT26/P.TTKT&ĐBCLĐT/09
27 Trung tâm TS QT27/TT.TS&HTHSSV/01
28 QT28/TT.TS&HTHSSV/02
29 QT29/TT.TS&HTHSSV/03
30 QT30/TT.TS&HTHSSV/04
31 Phòng CTHS QT31/P.CTHSSV/01
32 QT32/P.CTHSSV/02
33 QT33/P.CTHSSV/03
34 QT34/P.CTHSSV/04
35 QT35/P.CTHSSV/05
36 QT36/P.CTHSSV/06
37 QT37/P.CTHSSV/07
38 Phòng QLKH QT38/P.QLKH&HTQT/01
39 QT39/P.QLKH&HTQT/02
40 QT40/P.QLKH&HTQT/03
41 QT41/P.QLKH&HTQT/04
42 QT42/P.QLKH&HTQT/05
43 QT43/P.QLKH&HTQT/06
44 Phòng QTVT QT44/P.QTVT/01
45 QT45/P.QTVT/02
46 QT46/P.QTVT/03
47 QT47/P.QTVT/04
48 QT48/P.QTVT/05
49 QT49/P.QTVT/06
50 QT50/P.QTVT/07
51 Phòng TCKT QT51/P.TCKT/01